Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Na požádání vám podle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na email barbaka.dog@gmail.com, kde jsem vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při vaší návštěvě těchto internetových stránek zaznamenává webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které přicházíte, webové stránky, které u zde navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci objednávky.

Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila všechny zde vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

Používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zavazuji se plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte ve formuláři, jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používám je k realizaci objednávky, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o objednávkách jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů, jakož i samotných o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Toto znění je účinné od 1. 1. 2022

Lenka Pačesová
Arsenal 5/2/1
1030 Vídeň
Rakousko